Kathleen Breitman
Co-founder & CEO, Tezos

Kathleen Breitman